منوی اصلی

‎آرشیو برچسب | نزار قبانی

کافه‌ی‌ کوچکی‌ که‌ عصرها در آن‌ قهوه‌ می‌نوشیدیم‌

عشقت‌ به‌ من‌ آموخت‌ تو را در همه‌ چیزی‌ جست‌ُجو کنم‌ / و دوست‌ بدارم‌ درخت‌ عریان‌ زمستان‌ را / و کافه‌ی‌ کوچکی‌ را که‌ عصرها در آن‌ قهوه‌ می‌نوشیدیم‌

‎ادامه مطلب