منوی اصلی

‎آرشیو | قهوه و فلسفه

قهوه و فلسفه

زمینه‌ی اگزیستانسیال جامعه‌ی اصیل: قهوه و دیگری

دور هم‌نشینی و جمع‌های دوستانه همواره بخش مهمی از تجربیات جمعی انسانی است. اما آیا وقتی در کافه دور هم جمع می‌شویم و قهوه می‌خوریم ارتباط اصیلی با دیگران ایجاد می‌کنیم؟

‎ادامه مطلب