اسیدهای قهوه و اسیدیته قهوه

از منظر درک حسی و طعم‌شناسی و نیز شیمی قهوه، «اسیدیته» یکی از اساسی‌ترین مزه‌های قهوه است که باعث ایجاد شفافیت، زنده‌گی و پیچیدگی در قهوه می‌شود.