نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های فشم

کافه نولا کافه نولا

فشم بعد از کارتینگ نرسیده به میدان امام علی

کافه شن-فشم کافه شن (فشم)

فشم یک کیلومتر بعد از میدان اوشان

کافه آلپای کافه آلپای (فشم)

فشم بعد از میدان امام علی بلوار امام خمینی نرسیده به دو راهی امامه